Innovatiivne õpetamine sotsiaalmeedia abil

See Erasmus+ kursus aitab õpetajatel tõhusalt kasutada sotsiaalmeediaplatvorme, et suhelda õpilaste, lapsevanemate ja laiema kogukonnaga, parandades digitaalset suhtlust ja õpitulemusi.

Kursuse sisu ja strateegiad

Kursusel tutvustatakse osalejatele erinevaid sotsiaalmeediaplatvorme ja seda, kuidas neid saab kasutada õppijate kaasamiseks. See hõlmab ka ülevaadet sellest, kuidas sotsiaalmeediat saab integreerida klassiruumi, et toetada õpilaste õppimist ja luua dünaamilisem õpikeskkond.

Kursusel keskendutakse osalejate teadmiste ja oskuste arendamisele multimeediasisu loomisel ja jagamisel sotsiaalmeediaplatvormidel. See hõlmab praktilisi tegevusi, mis võimaldavad osalejatel katsetada eri liiki multimeediat, näiteks videod, podcastid ja infograafiad.

Erasmus + teacher training

Digitaalne kirjaoskus

Osalejad arendavad digitaalse kirjaoskuse oskusi, et kasutada erinevaid sotsiaalmeediaplatvorme tõhusalt ja tulemuslikult.

Suhtlemine ja koostöö

Osalejad arendavad suhtlemis- ja koostööoskusi, et kasutada sotsiaalmeediat kui vahendit rühmatöö edendamiseks, vastastikuse tagasiside andmiseks ning teabe jagamiseks lapsevanemate ja hooldajatega.

Tehnoloogilised teadmised

Osalejad arendavad tehnoloogilisi teadmisi erinevate digitaalsete vahendite ja platvormide kasutamiseks, et luua ja jagada multimeediasisu.

Riskijuhtimine

Osalejad arendavad riskijuhtimise oskusi, et kasutada sotsiaalmeediat ohutult ja eetiliselt klassiruumis.

Innovatsioon

Osalejad õpivad, kuidas kasutada sotsiaalmeediat uuenduslike õpetamisstrateegiate, näiteks mängulisuse, personaliseeritud õppimise ja õpilaskeskse õppimise kavandamiseks ja rakendamiseks.

Kultuuriteadlikkus

Osalejad õpivad, kuidas kasutada sotsiaalmeediat, et luua turvaline ja lugupidav õpikeskkond, mis väärtustab mitmekesisust ning edendab kultuuridevahelist suhtlust ja mõistmist.

Kuupäevad

Valige kuupäev, mis sobib teile kõige paremini

Hinnad

Kõik kursuses sisalduvad teenused

400 €

Lisateenused

Majutus (elamu või korterid)

Ühepäevane kultuurireis

Kultuuriprogramm

Lennujaamatransfeer

Hinnas sisaldub

Halduskulud

Õppematerjalid

Kursuse tunnistus

Europassi tunnistus

Kursuse kohta

Sellest kursusest on märkimisväärset kasu
 • Õpetajad ja haridustöötajad, kes on huvitatud oma õpetamisoskuste parandamisest ning soovivad õppida uuenduslikke ja huvitavaid viise, kuidas sotsiaalmeediat oma klassiruumi kaasata.
 • Haridusvaldkonnas töötavad spetsialistid, näiteks koolitajad, treenerid ja konsultandid, kes soovivad olla kursis sotsiaalmeedia õpetamise viimaste suundumuste ja vahenditega.
 • Koolijuhid, kes soovivad toetada oma õpetajaid sotsiaalmeedia integreerimisel oma õppetöösse ja luua oma õpilastele tehnoloogiakeskkonda.
 • Mittetulundusühingud ja kogukonnakeskused, kes töötavad noortega ja soovivad pakkuda oma töötajatele koolitust, kuidas kasutada sotsiaalmeediat tõhusalt õppetöös ja teavitustegevuses.
 • Üliõpilased ja äsja lõpetanud, kes on huvitatud karjäärist hariduses või digitaalturunduses ning soovivad omandada praktilisi teadmisi ja oskusi sotsiaalmeedia kasutamisest õpetamisel ja õppimisel.
Eesmärgid
 • Arendada arusaamist sotsiaalmeedia kui õppevahendi kasutamise eelistest ja probleemidest.
 • Õppida, kuidas integreerida sotsiaalmeediat tundide planeerimisse ja klassitegevusse turvaliselt ja eetiliselt.
 • mõista, kuidas hinnata sotsiaalmeedia kasutamise tõhusust klassiruumis ja kohandada õpetamispraktikaid vastavalt sellele.
 • Praktiliste kogemuste omandamine multimeediasisu loomisel ja jagamisel sotsiaalmeedia platvormidel, näiteks videote, podcastide ja infograafiate koostamisel.
 • Töötada välja strateegiad sotsiaalmeedia kasutamiseks, et edendada koostööd ja suhtlemist õpilaste vahel nii klassiruumis kui ka väljaspool seda.
 • uurida uuenduslikke lähenemisviise hindamisele ja tagasiside andmisele, kasutades sotsiaalmeediat, näiteks vastastikust hindamist ja digitaalseid portfooliosid.
Tulemused
Osalejad:
 • suutma näidata arusaamist erinevatest sotsiaalmeedia platvormidest ja nende rakendustest.
 • suutma rakendada kõikehõlmavat sotsiaalmeedia strateegiat, mis suurendab õpilaste kaasatust, hõlbustab koostööd ja edendab positiivset õpikeskkonda.
 • suutma kasutada sotsiaalmeedia vahendeid, et luua ja kureerida erinevaid õppevahendeid, nagu videod, pildid ja artiklid, mis vastavad erinevatele õpistiilidele ja võimetele.
 • suutma luua veebipõhiseid professionaalseid õpikogukondi, et luua sidemeid haridustöötajatega kogu maailmas, edendades koostööd, ressursside jagamist ja pidevat professionaalset arengut.
 • suutma kujundada osalejates kasvumõtet, julgustades neid pidevalt uurima uusi sotsiaalmeedia suundumusi ja vahendeid, et kohandada oma õpetamispraktikaid ja tõhustada oma professionaalset arengut.

Teie õpetaja
Charlie Cranmer

Ühendkuningriigist Bathist pärit Charlie on õpetanud inglise keelt võõrkeelena üle 12 aasta, olles õpetanud Tais, Lõuna-Koreas, Ühendkuningriigis ja Hispaanias. Charlie on väga huvitatud tehnoloogia integreerimisest klassiruumi, eriti haridusvaldkonnas. Ta usub, et tehnoloogia võimaldab nii õpetajatel kui ka õpilastel saavutada paremaid õpitulemusi.

Charlie on osalenud mitmes EdTechi algatuses, sealhulgas projektis, mille eesmärk oli viia videosisu keeleklassidesse ja töötada välja veebipõhine õppeplatvorm oma õpilastele.

Rohkem teavet?