Hispaania Maja OÜ täienduskoolitusasutuse õppekava

 

 1. 1. Õppekava nimetus:

Hispaania keele kursus A1 tasemele

 

 1. 2. Õppekavarühm:

Võõrkeeled ja -kultuurid

 

 1. 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

162 akadeemilist tundi (1 akadeemiline tund = 45 minutit), millest 98 tundi on kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd.

 

A1 keeletase jaguneb kolmeks kursuseks: A1.1, A1.2 ja A1.3

 

A1.1 34 (30 + 4) akadeemilist tundi 

A1.2 34 (30 + 4) akadeemilist tundi 

A1.3 30 akadeemilist tundi

 

KOKKU: 98 akadeemilist tundi kontaktõpet

 

A1.1 ja A1.2 kursuse jooksul annab 4 akadeemilist lisatundi teine õpetaja. Need lisatunnid on algajatele vajalikud, sest infot on alguses väga palju ja õppemeetod on uus. Nii saab aluspõhi tugev ja pärast on lihtsam edasi õppida. Iseseisva töö tunnid on mahus 64 akadeemilist tundi. 

 

 1. 4. Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument

 

 1. 5. Õpingute alustamise tingimused:

A1.1 taseme kursustel osalemiseks on eelduseks 0-tasemel keeleoskus või õppija valdab keelt vähesel määral (A1.2 või A1.3), kuid see ei ole piisav A2 taseme õpperühmas alustamiseks. Keeletaseme määramiseks saab õpilane sooritada tasemetesti, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Tasemetesti viib läbi Hispaania Maja õpetaja. Õppe alustamise tingimuseks on kursusele registreerumine. 

 

 1. 6. Õppe eesmärk:

Omandada keeleoskuse tase A1 – algtasemel keelekasutaja: läbimurre.

 

 1. 7. Õpiväljundid ja õppe sisu:

 

A1.1 kursus (peatükid 0-3)

Kursuse maht: 34 akadeemilist tundi 

Teemad:

I PEATÜKK

 1. Tähestik ja hääldus
 2. Tervitused ja hüvastijätud
 3. Enda ja teiste tutvustamine

II PEATÜKK

 1. Miks soovin õppida hispaania keelt?
 2. Plaanid (mida soovin teha ja miks)
 3. Artiklid ja grammatiline sugu
 4. Milliseid keeli räägin?

III PEATÜKK

 1. Hispaaniakeelsete maade kultuur
 2. Ilma kirjeldamine
 3. Küsisõnad

Oskused:

Kursuse lõpus 

 • – tead hispaania keele häälduseripärasid; 
 • – oskad ennast ja teisi tutvustada;
 • – räägid, miks õpid hispaania keelt;
 • – oskad kirjeldada mõnda hispaaniakeelset riiki;
 • – oskad rääkida ilmast.

 

A1.2 kursus (peatükid 4-6)

Kursuse maht: 34 akadeemilist tundi 

Teemad:

IV PEATÜKK

 1. Riided ja ostlemine
 2. Värvid
 3. Riiete kirjeldamine

V PEATÜKK

 1. Sõbrad ja pere
 2. Minu huvid (mis mulle meeldib/ ei meeldi)
 3. Iseloomu ja välimuse kirjeldamine

VI PEATÜKK

 1. Minu igapäev
 2. Kellaaeg
 3. Aega määravad sõnad (tihti, alati, mõnikord jne)

Oskused:

Kursuse lõpus

 • – oskad kirjeldada, mida kannad ja mida kannavad teised;
 • – oskad küsida poes erinevate riiete kohta;
 • – oskad tutvustada oma pere ja sõpru;
 • – oskad kirjeldada inimeste iseloomu ja välimust;
 • – oskad rääkida asjadest, mis Sulle meeldivad ja mis ei meeldi;
 • – oskad rääkida oma igapäevast;
 • – oskad rääkida oma vabaaja tegevustest;
 • – oskad rääkida, mis kell midagi toimub.

 

A1.3 kursus (peatükid 7-9)

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi 

Teemad:

VII PEATÜKK

 1. Toit, restoranis tellimine
 2. Toitumine
 3. Hispaaniakeelsete maade toidud

VIII PEATÜKK

 1. Oma kodukoha kirjeldamine
 2. Tee küsimine ja juhatamine

IX PEATÜKK

 1. Minevikusündmuste kirjeldamine
 2. Inimeste kirjeldamine (head ja vead)

 

Oskused:

Kursuse lõpus

 • – oskad rääkida oma igapäevasest toidulauast,
 • – oskad tellida restoranis toitu,
 • – oskad rääkida tervislikust toitumisest,
 • – tead rohkem hispaaniapäraste roogade kohta,
 • – oskad kirjeldada oma kodukohta,
 • – oskad küsida ja juhatada teed,
 • – oskad rääkida oma elusündmustest minevikus,
 • – oskad rääkida inimeste headest ja halbadest külgedest.

 

 1. 8. Õppemeetodid:

Õppetöö toimub kommunikatiivsel meetodil ning algusest peale hispaania keeles. Grupid on väikesed ja interaktiivselt (grupi keskmine suurus 6-8 õpilast). Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel alates esimestest tundidest. Õpetuses kasutatakse autentseid tekste ning õppija tähelepanu juhitakse mitte ainult keelele, vaid ka õppimisele kui protsessile. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi ning samuti tutvustatakse teadmisi kultuurist, mis aitavad keelt paremini mõista. Õpitut seostatakse keele kasutamisega ka väljaspool keeletundi. 

 

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte nagu rääkimine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine. Võimalikult palju on paaris- ja grupitöid, mis annab õppijatele võimaluse tunnis maksimaalselt keelt praktiseerida. Tegevused on võimalikult mitmekülgsed ning õpetaja kohandab tempo vastavalt õpilastele. 

 1. 9. Õppekeskkond:

Hispaania Maja õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Tondi 42. Kolmel korrusel on kokku 4 klassiruumi: esimese korruse klassiruum, kus on kohti kuni 10 õpilasele, teisel korrusel asuv suur saal kuni 12 õpilasele ja valgusküllane verandatuba eratundide jaoks ühest kuni viiele õpilasele ning kolmandal korrusel asub ruumikas ärklituba kuni 12 õpilasele. Samuti asub siin Eesti suurim hispaania keelele ja kultuurile pühendatud raamatupood. 

 

Õpperuumides on korralik valgustus, markertahvlid, dataprojektorid ja ekraanid, toolid ja lauad ning internetiühendus. Vajadusel saavad õpilased enda kasutusse paberid ja pastakad. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

 

Pikemate tundide vahepeal on pausid, et õpilased saaksid ennast sirutada ja õppe efektiivsus oleks parem. Õpilastel on juurdepääs joogiveele ning soovi korral võivad endale valmistada teed või kohvi. 1. 10. Iseseisva töö kirjeldus:

 

Iseseisva töö tunnid on mahus 64 akadeemilist tundi. Pool iseseisvast tööst moodustavad kodused ülesanded, mis on harjutuste vormis ning teine pool sõnavara õppimine ja õpitu kinnistamine. Õpilane võib alati rohkem oma aega panustada, et hispaania keel kinnistuks paremini ja edaspidine õppimine läheks sujuvamalt. Julgustame oma õpilasi väljaspool kooli oma keskkonda hispaaniakeelsemaks muutma, nt hispaaniakeelseid filme vaatama, tasemele kohandatud raamatuid lugema jne. 

 

Kodused tööd antakse enamasti harjutustena, mille käigus õpilased arendavad kirjutamis- ja lugemisoskust ning kinnistavad tunnis õpitut. Mõnikord on koduseks ülesandeks ka pikema teksti kirjutamine või sõnavara õppimine. 

 

 1. 11. Õppematerjalid:

Corpas, J., Garcia, E., Garmendia, A. (2013). Aula Internacional 1 Nueva Edición. Barcelona, España: Editorial Difusión

Alonso Cortés, T., Rabadan Gomez, M. (2014). Aula Internacional 1. Grammar and Vocabulary Companion. Barcelona, España: Editorial Difusión. 

 1. 12. Lõpetamise tingimused

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%. Lõputest koosneb nii suulisest kui ka kirjalikust osast. Lõputest loetakse sooritatuks, kui saadakse vähemalt 60% võimalikust punktisummast. 

 1. 13. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kombineeritud lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

 1. 14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Enamus Hispaania Maja õpetajaid räägivad hispaania keelt emakeelena ning nende erialast kõrgharidust ilmestab pikaajaline kogemus hispaania keele õpetamisel. Nende jaoks, kes soovivad eestikeelset tuge, on meil ka hispaania filoloogia haridusega õpetaja, kelle tundides saab abikeelena kasutada eesti keelt. Meie jaoks on oluline tagada keeleõppe kõrge kvaliteet ning luua keeleõpet soodustav keskkond. 

Õppekava kinnitamise aeg

Kuupäev – 19.02.2021